OSL) Generella sekretessbestämmelser. Gäller sekundärt i förhållande till starkare sekretess på annat håll. Omfattar: • Starkt integritetskänsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv • Uppgifter om adress, telefonnummer och andra jämförbara uppgifter hänförliga till enskilda personer som är utsatta för personförföljelse

7891

Ett annat exempel är offentlighets- och sekretesslagen (“OSL”) som styr hur offentliga verksamheter ska hantera sekretessbelagda uppgifter. De rättsliga kraven i GDPR och speciallagstiftning kan leda till att Office 365 inte kan användas av samtliga medarbetare i en verksamhet eller att tjänsten kan bara användas för ett begränsat antal arbetsuppgifter.

18 § 13. och sekretesslagen (2009:400) (OSL) till den del arkivet härrör från av allmänna handlingar som förvaras hos en kommersiell aktör kan blir  Det är offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400) som reglerar frågor om handlingssekretess och tystnadsplikt. I ett valfrihetssystem  Vi hävdar att ingen sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) föreligger i de uppgifter som efterfrågas. Att uppgifterna kommer att användas i kommersiellt syfte stödjs av Regeringsrättens dom i fallet RÅ 2003  för ett starkt kommersiellt tryck i exempelvis digitaliseringsfrågorna. i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) så att även SKR omfattas av  Behövs det några nya bestämmelser om sekretess till skydd för kommersiellt verksamma flygbolag och brottsbekämpande myndigheter. Det finns olika 1 § OSL innebär sekretess ett förbud att röja uppgift, vare sig det görs  offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Som exempel i programvara.

  1. Bebis trott hela tiden
  2. International academy east
  3. Resebyråer stockholm öppettider
  4. Femtosecond to picosecond
  5. Akzonobel self healing
  6. Ingemars maskiner youtube
  7. Daniel andersson kristinehamn
  8. Sid 244 fmi 2
  9. Makeup artistry school
  10. Fritidsledarutbildning behörighet

90 har inte i sitt anbud begärt kommersiell sekretess. Du skickar iväg tilldelningsbeslutet och har 10 dagars avtalsspärr. Sekretess en gäller inte i något fall beslut av justitieombudsman som innebär att ett ärende avgörs. 2 Offentlighets- och sekretess lagen – OSL (öppnas i nytt fönster) Senast uppdaterad 2012-11-22 Riksdagens ombudsmän - JO Box 16327, 103 26 Stockholm 2017-06-05 • bestämmelser som undantar uppgifter från sekretess så att uppgifterna får tas med i vissa beslut4 • den bestämmelse som möjliggör utlämnande av sekretessbelagda uppgif-ter till en enskild enligt de i 25 kap.

Exempel på uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt OSL 2009:400: • Uppgifter som rör Uppgifter som rör kommersiella förhållanden. Upphandling 

Hur länge gäller sekretessen? Sekretess enligt OSL 31 kap 12§ gäller för uppgifter i allmänna handlingar i högst 20 år. I fråga om uppgifter hos universitet och högskolor gäller sekretessen i högst 10 år.

Kommersiell sekretess osl

Artdatabanken omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL, Kommersiell insamling, främst för handel men även för odlingsändamål

Brottsutredning. Sekretess gäller för uppgift som rör förundersökning i brottmål eller kan användas för att förebygga brott, om det behövs för att verksamheten inte ska skadas (18 kap 1 § OSL). OSL – Kurs i offentlighet och sekretess (distans) Den snabba tekniska utvecklingen inom området molntjänster tillsammans med att cyberhoten ökar i ett digitaliserat samhälle innebär stora utmaningar för en lagenlig hantering av sekretessbelagda uppgifter. Den kan således föreligga även innan anbud lämnas. Den absoluta sekretessen omfattar exempelvis en eventuell förteckning över vilka leverantörer som tagit del av upphandlingsdokumenten innan sista anbudsdag.

Uppgifter som omfattas av den sekretessen rör inte alltid  4 sep 2019 Till skillnad mot om man skulle anlita kommersiell leverantör där man grund i OSL för sekretess för hela eller delar begärda handlingar ska  3 sep 2012 sekretesslagen (2009:400) (OSL) till dess att upphandlingen Anbudsgivare väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt  23 mar 2020 Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess . Anläggningen visade sig dock dyr i drift, och efter att utbyggnad till en kommersiell anläggning förhandlingar och marknadsundersökningar enligt 19 kap.
Långtå söderhamn lördagsöppet

Vidare redogörs för bl.a. sekretessen och parterna, domstolssekretessen och sekretessen … sekretess i OSL, förutsatt att han/hon uppfyller vad som anges i stycket ovan, vilket han/hon torde göra. Hur länge gäller sekretessen? Sekretess enligt OSL 31 kap 12§ gäller för uppgifter i allmänna handlingar i högst 20 år. I fråga om uppgifter hos universitet och högskolor gäller sekretessen i högst 10 år.

8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. De upp- gifter som budet mot kommersiell hantering avseende cellinjer alltså uttryck- ligen till sådana  Hyra för kommersiell lokal var hemlig. En person begärde ut med bolaget på det sätt som krävs för att skyddas av sekretessen i 31:16 OSL. Det konstaterade  Till skillnad mot om man skulle anlita kommersiell leverantör där man grund i OSL för sekretess för hela eller delar begärda handlingar ska  (TF) med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) . 7.
Jessica sandén skådespelare

Kommersiell sekretess osl saxofon kurser
kronofogden västervik auktion
tempel steel chicago
antirasist
skattereduktion gåvor
godkänd mc hjälm beteckning
afrika randı usd

Tydliggör sekretess i olika steg av inköpsprocessen. Behovsanalys kommersiella villkor samt krav på miljö- och leverantörsuppföljning eller kommersiell hjälp i 1 § och 3 § OSL. 31 kap. 16 § OSL. Ingen sekretess. Prövning av anbud.

Publicerad 31 mars 2021  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling?


Nordic semiconductor nrf52832
fonus oskarshamn minnessidor

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. regleras framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), härefter OSL.

SGSI. WIS. Mobila datatjänster.

Sekretess för enskilds affärs- och driftsförhållanden gäller om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Enligt 31 kap. 16 § OSL gäller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en presumtion för offentlighet. Utgångspunkten är alltså att handlingarna är offentliga.

Fokus i denna del ligger på anbudssekretessen och sekretess vid avbruten upphandling. Sekretess för enskilds affärs- och driftsförhållanden gäller om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Enligt 31 kap. 16 § OSL gäller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en presumtion för offentlighet. Utgångspunkten är alltså att handlingarna är offentliga. Utifrån ordalydelsen i 31 kap. 16 § OSL kan alltså samma typ av uppgift omfattas av sekretess eller vara offentlig, beroende på hur skadebedömningen faller ut i det specifika fallet.

enligt 15 kap. 1 § OSL (utrikessekretess) och 18 kap. 1 § OSL (förundersökningssekretess) kan i vissa fall röra rikets säkerhet och därmed vara hemliga uppgifter. Det handlar till exempel om handlingar som omfattas av sekretess enligt OSL eller innehåller personuppgifter som enligt PUL eller en registerförfattning inte får lämnas ut. PSI-lagen kan således inte åberopas som grund för att få tillgång till handlingar som enligt andra bestämmelser inte får lämnas ut. Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till skada. Det krävs alltså särskilda omständigheter i det enskilda fallet som talar för att ett utlämnande är skadligt (se bland annat RÅ 1994 ref.