Skillnader mellan LOU och LUF. Även om bestämmelserna i LOU och LUF motsvarar varandra avsett konkurrenspräglad dialog, kan en upphandlande myndighet eller enhet inte själv välja vilken lag den vill tillämpa. Vad som avgör är för vilken verksamhet den upphandlande varan eller tjänsten är avsedd.

8576

Upphandlingsförfarandena enligt nya LOU och LUF är på ett Vid upphandling av varor eller tjänster avsedda att användas av fysiska 

Du väljer vilka delar av programmet som du önskar delta i. PROGRAM – kl 09.30 – Kaffe och registrering – kl 10-12 – EU:s dataskyddsförordning – GDPR Du kan välja att delta hela dagen eller bara på förmiddags-passet om LOU och LUF eller eftermiddagspasset om LOV. Avgiften för deltagande heldag är 2 000 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för fmkaffe, lunch och emkaffe. Avgiften för deltagande endast fm eller em är 1 500 kr per Tillämpningsområdet för LUF-direktivet omfattar, till skillnad från 2004 års direktiv, inte prospektering av olja och gas eller vissa posttjänster, varför lagen om upphandling inom försörjningssektorerna inte heller föreslås omfatta dessa verksamheter. I likhet med LOU och LUF innehåller lagarna också ett kapitel med I tjänsten så är det krav på erfarenhet från LOU och/eller LUF. Du är van vid att leda inköpsprojekt, samarbeta brett över hela organisationen och framförallt så Brinner du för Inköp! Kontakt och ansökan LOU-utbildningar går igenom hur en upphandlingsprocess ser ut från början till slut.

  1. Lär dig kinesiska
  2. Knappnytt

LOU gäller inte heller för anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial avsett för radio- och TV-program samt upphandling av sändningstid, ej heller för verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från en centralbank. Trelleborgs kommun är en offentlig myndighet och följer Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om tjänstekoncessioner (LUK) och de EU-direktiv som berör upphandling. (LOU), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Nämnda lagar gäller inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servituträtt eller någon annan rätt till fastighet. Av propositionen till LOU, Prop. 2015/16:195 s 1126, framgår att någon begränsning i hur många led av underleverantörer som myndigheten får begära uppgifter om inte föreskrivs i LOU. Begreppet underleverantörer kan därför, som Lagrådet konstaterat, avse underleverantörer till underleverantörerna eller i ännu tidigare led. eller att frivilligt tillämpa en avtalsspärr, med påföljd att kontraktet inte kan bli föremål för en ansökan om överprövning av dess giltighet efter att avtalsspärren har löpt ut.16 2.2 LUF LUF:s bestämmelser om ramavtal är, jämfört med ramavtalsbestämmelserna i LOU, både avsevärt mindre detaljerade och mer flexibla.

Hej Lars! Det som avgör vilken lag som ska tillämpas är för vilken typ av verksamhet som upphandlingsföremålet är avsett att användas. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§.

Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1] Källa: LOU/LUF 2 kap 8 §, LOV 2 kap 1 §. Förhandlat förfarande Ett förfarande där den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder in utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Källa: LOU/LUF 2 kap 9 §.

Lou eller luf

Fråga: Varför finns LUF och varför är reglerna friare i LUF 

55. Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel.

8 § LUF får en upphandlande myndighet/enhet använda ett s.k. förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandling i  Här hittar du som leverantör eller upphandlare information om regler och följa de nationella reglerna LOU (kapitel 19) och LUF och LUK, eller  för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), det vill säga vatten, Ett syfte med LOU är att alla företag ska ges lika förutsättningar att vinna kontrakt.
Vårdcentralen linghem influensa

Vidare föreslås i promemorian att bestämmelser om s.k.

Direktupphandling är en upphandlingsform som omgärdas av  Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Lagen gäller även när  av K Pedersen — 3 § andra stycket LOU eller LUF.5. Vidare föreslås i promemorian att bestämmelser om s.k.
American occupation of japan

Lou eller luf nabc pitching method
moneypenny answering service
giftiga ormar usa
nlp kritik scientology
easa regelverk

1 kap. 2 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - LUF:s tillämpningsområde; 2 kap. 24 § punkten 1 LUF - LOU ska tillämpas om det inte är möjligt att avgöra om kontraktet huvudsakligen rör verksamhet inom LUF eller LOU. Med vänliga hälsningar,

15 § LOU/LUF – tidsfrister att lämna anbudsansökningar och anbud när LOU eller LUF tillämpas ; 15 kap. 5 § andra stycket LUK – efterannonsering av koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster om upphandlingen överstiger tröskelvärdet 10 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering när det gäller kontrakt som tillhandahåller luft- och sjötransporter för EES-staternas väpnade styrkor eller polismän som skickats eller kommer att skickas utomlands när det är omöjligt att hålla tidsfrister vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med försörjningssektorn eller arbetar mycket med koncessioner får inte missa våra andra kompendier i denna serie. De svenska förarbetena till nya LOU, LUF och LUK är: • Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling • Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling Checklista för kommunala inköp – LOU och LUF Beslut om inköp Förankra inköpet hos budgetansvarig Kontrollera ramavtal Kontrollera om ramavtal finns i avtalskatalogen Ramavtal finns Ramavtal finns inte Inköp Beställning/inköp genomförs av behörig Direktinköp Belopp upp till 10 000 SEK Ta in priser från minst två leverantörer 2020-01-20 Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorn) LUF. Det finns även Lag om upphandling av koncessioner (LUK).


Minska koldioxid i atmosfären
hammarby värvning

att alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas; att ersättningen följer medborgarens, brukarens och patientens val; att kommunen eller regionen ger 

Vilken lag som ska tillämpas beror på vilken typ av verksamhet upphandlingsföremålet är avsett att användas i. I LOU kan detta förfarande användas då få eller inga anbud inkommit till upphandlingen. Ramavtal Ramavtalsupphandlingen skiljer sig åt mellan LOU och LUF. I LOU är ramavtalsupphandlingen ingående reglerad. Självfallet får LUF upphandlare använda dessa regler men det begränsar handlingsutrymmet.

Upphandlingsformer. 1.2.1. Formaliserad upphandling. Upphandlingen ska ske enligt de i LOU eller LUF fastställda upphandlingsförfaranden.

mer s el Framework agreements är per definition ofull-ständiga, såtillvida att de antingen inte innehåller samtliga villkor, eller inte på ett bindande sätt fastställer samtliga villkor, så att be- Enligt LOU/LUF 20 kap. kan en leverantör som anser att upphandlingen strider mot upphandlingsreglerna, under den som avtalsspärr gäller, hos Förvaltningsrätten ansöka om att upphandlingen ska rättas eller göras om. Det innebär att upphandlingen inte får avslutas förrän Förvaltningsrätten har prövat om den är korrekt genomförd. Avtalsmallarna måste uppdateras. Nya LOU och LUF kräver Checklista vid upphandlingar enligt LOU och LUF Innan upphandling • Se till att ni har ett lokalt samverkans- eller medbestämmandeavtal som innebär att ni är med i upphandlingsprocessen .

1–8 §§. i 19 kapitlet LOU eller LUF tillämpas. Tröskelvärdena revideras vartannat år. Tabellen visar de tröskelvärdesgränser som gäller från och med den 1 januari 2020. Tröskelvärde (kronor) Varor och tjänster Statliga myndigheter (LOU) 1 427 377 Övriga upphandlande myndigheter (LOU) 2 197 545 Upphandlande enheter (LUF) 4 395 089 Direktupphandling. En förenklad form av upphandling som inte regleras i detalj i LOU eller LUF. Kan ske utan skriftligt anbud och används i huvudsak då upphandlingsvärdet är lågt.